Pensionärsföreningen If Väst

Stadgar för Pensionärsföreningen If Väst

Stadgarna fastställda vid årsmöte den 25 januari samt medlemsmöte den 3 maj 2017.

Stadgarna i PDF

§ 1 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att främja aktivitet och gemenskap bland sina medlemmar.
§ 2 Föreningens organisation
Föreningen har sitt säte i Göteborg.
§ 2.1 Beslutande instanser
Föreningens beslutande instanser är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen.
§ 2.2 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr. o. m. 9 Juni 2014
t. o. m. den 31 December. Därefter per kalenderår
§ 2.3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening.
Styrelsen kan ge kassör fullmakt att teckna föreningens bank- och/eller plusgirotransaktioner.
Styrelsen kan delegera teckningsrätten i enskilda eller vissa grupper av ärenden.
§ 3 Medlemskap
§ 3.1 If-anställd med pensionsavtal
§ 3.1.1 Medlemmar är de som enligt tillämpliga pensionsavtal är berättigade till pension från If och som vid sina pensioneringar är anställda i If.
§ 3.1.2 If-anställd enligt § 3.1.1, som har varit verksam inom följande län ansluts automatiskt till föreningen:
Västra Götaland, Halland, Jönköping och Värmland.
§ 3.1.3 If-anställd enligt § 3.1.1, från annat län kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av styrelsen.
§ 3.2 If-anställd med inkomstgaranti
§ 3.2.1 If-anställd som slutar sin anställning i If med inkomstgaranti (avser de som lämnat företaget före pensionsavtal med ekonomisk uppgörelse) fram till ordinarie pensionsålder kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av styrelsen.
§ 3.2.2 If-anställd med inkomstgaranti enligt § 3.2.1, från annat län, kan efter ansökan, beviljas medlemskap av styrelsen.
§3.3 Utträde ur föreningen
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
§ 4 Medlemsavgift
Medlem betalar ingen medlemsavgift.
§ 5 Föreningsmöten
§ 5.1 Antal möten
Förutom ordinarie årsmöte kan extra föreningsmöte anordnas.
Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.
§ 5.2 Kallelse
Kallelse ska ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast tre (3) veckor före mötet.
Kallelser sker normalt via epost.
§ 5.3 Rösträtt och beslut
Samtliga medlemmar har rösträtt. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter kallelse infunnit sig till mötet.
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Val sker öppet. Om någon motsätter sig detta sker val med slutna sedlar.
Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal segrar den mening som mötesordföranden har. Om denne inte röstar, avgör lotten.
§ 5.4 Ordinarie årsmöte
Årsmötet ska hållas senast under April månad året efter räkenskapsåret.
Årsmötet väljer styrelse, revisor och funktionärer.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
§ 5.4.1 Motioner
Förslag från medlem som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande.
§ 5.4.2 Dagordning
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
2.   Val av två personer att jämte mötets ordförande justera årsmötets
     protokoll
3.   Fråga om mötet är behörigen utlyst
4.   Fastställande av dagordning
5.   Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för
     senaste verksamhetsåret
6.   Revisorernas berättelse
7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.   Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
9.   Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
10. Val av ordförande, vice ordförande, kassör samt övriga ledamöter i styrelsen
11. Val av valberedning
12. Val av två revisorer och en suppleant
13. Övriga frågor
§ 5.5 Extra föreningsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när en revisor eller minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det skriftligen.
§ 6 Styrelse
§ 6.1 Sammansättning
Styrelsen ska bestå av minst 6 och högst 10 ledamöter.
Årsmötet utser ordförande, vice ordförande samt kassör bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelse sig själv. Se § 5.4.2.
Styrelsen väljs för två (2) år med växelvis val av halva antalet ledamöter varje år. Ordförande och kassör bör inte avgå samtidigt.
§ 6.2 Uppgift och ansvar
Styrelsen leder föreningens verksamhet, förvaltar dess tillgångar och har ansvaret inför medlemmarna.
§ 6.3 Kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelser eller då minst två (2) styrelseledamöter så önskar.
Styrelsen är beslutsmässig då alla är kallade och mer än hälften är närvarande.
För beslut krävs att minst hälften av antalet närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I brådskande fall får ordföranden fatta beslut i ärenden efter underhandskontakter med styrelsens ledamöter. Sådant ärende ska anmälas vid närmast därefter följande sammanträde,
§ 7 Revisorer
Föreningens verksamhet ska revideras av två (2) revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två (2) år och avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt vid årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
§ 8 Valberedning
Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter, varav en är sammankallande, och väljas av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag på kandidater till lediga poster.
§ 9 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
§ 10 Stadgeändring
Finns förslag till stadgeändring ska dessa framgå av kallelsen till årsmöte eller extra föreningsmöte.
För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande föreningsmöten med minst tre (3)  månaders mellarum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 11 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte under förutsättning att medlemmarna genom kallelsen blivit underrättade om att sådant förslag finns från styrelsen. För giltigt beslut fordras att minst 4/5 av de närvarande enar sig om beslutet samt att detta beslut bifalls vid två (2) på varandra följande extra föreningsmöten som hålls med minst tre (3) månader emellan varje möte.
Beslut om upplösning ska innehålla uppgift om hur föreningens tillgångar ska användas.
   
  Stadgarna fastställda vid årsmötet den 25 Januari samt medlemsmöte den 3 Maj 2017.